Právní ujednání

Právní ujednání

Základní ustanovení

Vlastníkem a Společnostem internetových stránek www.ghh-bonatrans.com a všech jejich sekcí (dále jen jako „stránky“) je společnost BONATRANS GROUP a. s., se sídlem Revoluční 1234, Bohumín, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, spisová značka 3173, IČ: 27438678, DIČ: CZ27438678, (dále jen "Společnost") která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Vstupem na tyto stránky přijímáte bez omezení či výhrad následující podmínky pro používání těchto stránek a souhlasíte s jejich obsahem. V případě nedodržení pravidel uvedených v těchto podmínkách nebo v případě porušování právních předpisů si Společnost vyhrazuje právo pozastavit Vám na stránky přístup.

Duševní vlastnictví

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na stránkách, včetně textu, grafiky, designu stránek, technických náčrtů a dalších souborů obsažených na těchto stránkách. Veškeré reprodukce, úpravy, překlady, uchovávání nebo zpracování obsahu či formy těchto webových stránek na jiných médiích, včetně jejich ukládání anebo zpracování elektronickými prostředky, požívají ochrany dle autorského práva. Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela nebo z části, je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

Odpovědnost Společnosti

Informací na stránkách těchto stránkách jsou publikovány s maximální pečlivostí. Společnost nicméně nemůžeme zcela zaručit naprostou úplnost a přesnost těchto informací.

Společnost neodpovídá za žádné škody vzniklé na základě či v souvislosti s přístupem, využitím těchto stránek, jejich obsahem či výpadky provozu. Společnost nepřijímá jakoukoli odpovědnost za případné chyby, nesrovnalosti či neúplnost informací uvedených na těchto stránkách. Společnost rovněž nenese odpovědnost za škody či újmy způsobené viry, jenž se rozšířili v souvislosti s použitím stránek. Společnost dále nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah stránek třetích osob dostupných z těchto stránek přes hypertextové odkazy.

Další ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi vámi a Společností, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Ochrana osobních údajů

Společnost plně respektuje soukromí každého uživatele, který navštíví nebo využívá tyto stránky. Společnost shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje pouze v souladu s příslušnými předpisy České republiky. Při návštěvě těchto stránek mohou být zaznamenány údaje jako IP adresa, údaje o poskytovateli internetových služeb, operační systém počítače či datum a trvání Vaší návštěvy a jiné údaje, které dobrovolně Společnosti sdělíte.

Webové stránky Společnosti využívají cookies. Cookies jsou využívány k personalizaci obsahu a analýze návštěvnosti stránek. Informace shromážděné prostřednictvím cookies sdílí Společnost s dalšími organizacemi, jejichž služby využívá.

Soubory cookies se skládají z kusů textových souborů, často včetně jedinečných identifikátorů, které jsou odeslány prostřednictvím webového serveru na webové prohlížeče, a které pak mohou být odeslány zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru. Cookies se dělí na "trvalé" (persistent) nebo "dočasné" (session) cookies. Trvalý soubor cookie se skládá z textového souboru zaslaného webovým serverem do webového prohlížeče, který bude uložen v prohlížeči, a zůstane v platnosti až do uplynutí nastavené doby (pokud nebude smazána uživatelem před datem ukončení platnosti). Session cookie vyprší ve chvíli, kdy je webový prohlížeč uzavřen.

Společnost může využívat trvalé i dočasné soubory cookie. V případě nastavení Vašeho prohlížeče pro odmítání cookies, některé části těchto stránek nemusí pracovat spolehlivě či mohou být pomalejší.

Závěrečná ustanovení

Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto podmínek přístupu ukáže jako neplatné, nezpůsobí to neplatnost ostatních ustanovení. Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit, bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem. Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.