Pro akcionáře

Oznámení

Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie a výzva pro akcionáře společnosti BONATRANS GROUP a.s.

Společnost BONATRANS GROUP a.s., se sídlem Bohumín, Revoluční 1234, PSČ 735 94, IČO: 274 38 678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3173 (dále jen „Společnost“),

tímto uveřejňuje, že dne 31. října 2016 rozhodl jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady o přeměně všech akcií Společnosti, tj. 6 (šesti) kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako cenné papíry (v listinné podobě), na zaknihované akcie, tj. na 6 (šest) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako zaknihované cenné papíry. Lhůta k odevzdání akcií Společnosti činí 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie v Obchodním věstníku, s tím, že listinné akcie mají být odevzdány v provozovně Společnosti na adrese Praha 4 – Podolí, Lopatecká 37/29, k rukám předsedy představenstva Společnosti. Dne 31. října 2016 byla přeměna akcií Společnosti na zaknihované akcie zapsána do obchodního rejstříku.

Společnost vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdal Společnosti 6 (šest) kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, emitovaných Společností a vydaných jako cenné papíry (v listinné podobě), a to ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie v Obchodním věstníku, a to v provozovně Společnosti na adrese Praha 4 – Podolí, Lopatecká 37/29, k rukám předsedy představenstva Společnosti, a jsou-li akcie zastaveny, sdělil Společnosti číslo zástavní smlouvy.

Společnost dále akcionáře vyzývá, aby při odevzdání akcií Společnosti sdělil číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Pokud akcionář tento údaj Společnosti nesdělí, bude mu k tomu určena dodatečná lhůta, která nebude kratší než 2 (dva) měsíce. V případě prodlení akcionáře s odevzdáním akcií Společnosti, určí Společnost akcionáři k odevzdání akcií dodatečnou lhůtu s upozorněním, že akcie, které nebudou odevzdány ani v této dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

Představenstvo společnosti BONATRANS GROUP a.s.